entry image

Upadłość konsumencka – cz.I

Upadłość konsumencka – co to takiego?
Wpadłeś w spiralę długów? Dotknęły Cię skutki egzekucji komorniczej? Ustawodawca wyszedł Ci naprzeciw tworząc instytucję jaką jest upadłość konsumencka. Do polskiego prawa została wprowadzona 31 marca 2009 roku, ale to dzięki nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku stała się narzędziem pozwalającym na całkowite zwolnienie z długów i powrót do normalności, bez egzekucji komorniczych i długotrwałych walk z wierzycielami. Aktualnie trwają prace nad projektem kolejnej nowelizacji przepisów regulujących upadłość konsumencką mającej na celu jej dalszą liberalizację. Czym właściwie jest upadłość konsumencka. To postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (konsumentów). Warto zaznaczyć, że już następnego dnia po zakończeniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z właściwego rejestru nabywa się zdolność upadłościową.

Warunki ogłoszenia upadłości – przesłanki pozytywne
Podstawowym warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie postępowania upadłościowego jest stan niewypłacalności - tzn. niewykonywanie wymagalnych zobowiązań przez okres minimum 3 miesięcy. Przy czym nie ma znaczenia czy dłużnik nie reguluje jednego czy wszystkich zobowiązań, nie ma również znaczenia ich wysokość.

Warunki ogłoszenia upadłości – przesłanki negatywne
W ustawie Prawo upadłościowe zostały wskazane również okoliczności, które nie mogą zaistnieć, aby Sąd ogłosił upadłość dłużnika. Przede wszystkim dłużnikowi w powstaniu niewypłacalności nie można zarzucić umyślności ani rażącego niedbalstwa. Sąd oddali również wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli: • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika; • w stosunku do dłużnika we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu); • dłużnik miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił; • względem dłużnika toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem; • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli; • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne. W stosunku do większości powyższych przesłanek sąd może jednak ze względów słuszności i humanitarnych ogłosić upadłość, jeśli sytuacja osobista dłużnika i inne okoliczności (np. ciężka choroba) za tym przemawiają.

Wniosek o ogłoszenie upadłości
Postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek dłużnika lub wierzyciela złożony na odpowiednim formularzu, w którym należy przedstawić okoliczności niewypłacalności, wyjawić majątek i wskazać wierzycieli. Koszt upadłości konsumenckiej Sam koszt złożenia wniosku to jedyne 30 zł. Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka to nadal upadłość likwidacyjna, co oznacza, że jej skutkiem jest likwidacja całego majątku dłużnika lub jego części i przeznaczenie przez syndyka środków w ten sposób zebranych na spłatę wierzycieli. Brak majątku nie przekreśla szans na ogłoszenie upadłości, ponieważ w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, można ogłosić upadłość konsumencką osoby, której nawet nie stać na pokrycie kosztów postępowania. W takiej sytuacji kosztami postępowania upadłościowego jest tymczasowo obciążany Skarb Państwa, a długi zostają umorzone. Oddalenie wniosku Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką nie oznacza utraty możliwości oddłużenia w postępowaniu upadłościowym. Dłużnikowi przysługuje zażalenie, a w określonych przypadkach możliwe jest złożenie kolejnego wniosku o upadłość konsumencką. Często o powodzeniu wniosku decyduje jego odpowiednie przygotowanie i właśnie w tym celu warto skorzystać z pomoc prawnika.